Onkosten & Erelonen

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over de onkosten en erelonen die zullen worden aangerekend in uw dossier.Bij uw eerste afspraak wordt u hierover ingelicht.  Gedurende de afwikkeling van het dossier kan deze begroting worden geactualiseerd.  Aarzel niet ons nadere inlichtingen of uitleg te vragen indien gewenst.

Een factuur voor erelonen en onkosten is meestal onderverdeeld als volgt:

  • Dossier- en secretariaatskosten: deze dekken de materiële kosten van het kantoor en omvatten de kosten van briefwisseling, telefoon, fax, e-mail, bibliotheek, kopies, ....
  • Verplaatsingskosten: deze worden berekend aan de hand van een kilometereenheid.
  • Gerechtskosten: deze omvatten de kosten van de griffie, de gerechtsdeurwaarder (kosten van dagvaarding, betekening, beslag enz...), de expert of de notaris. Deze kosten worden u overgemaakt voor rechtstreekse volstorting op de rekening van de betrokken deurwaarder/expert.
  • Erelonen: deze worden in regel berekend volgens uurtarief.  Bepaalde correctiecoëfficienten kunnen worden toegepast afhankelijk van de waarde van de zaak, het belang, de hoogdringendheid en de specialisatie.
  • Succesfees : deze worden toegekend bij het behalen van een goed resultaat.

Bij aanvang van het dossier wordt steeds een provisiefactuur opgesteld ter dekking van de eerste kosten en erelonen.  De volgende betalingen geschieden periodiek aan de hand van tussentijdse facturen. Bij afsluiting van het dossier wordt een afsluitende factuur opgemaakt.
Andere methoden zijn mogelijk, na gemeenschappelijk overleg