Nieuwsbrief November 2018

reyns-antwerpen-14.jpg
 

Reyns Advocaten blijft groeien!

Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar mochten wij twee nieuwe advocaten-stagiairs verwelkomen. We stellen ze kort aan u voor.

Mr. Zoë Dilliën studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de universiteit van Antwerpen waar zij zich gedurende haar masteropleiding specialiseerde in het familierecht en sociaal recht. Ingegeven vanuit haar interesse voor het familierecht en het familiaal vermogensrecht schreef zij haar scriptie over de vermogensplanning voor ouders van een drank- en/of drugsverslaafd kind.
 
Mr. Gill Van Buggenhout ontwikkelde tijdens haar bachelor al snel een interesse in burgerlijk recht. In 2018 schreef zij haar scriptie over de wenselijkheid van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en behaalde haar master in de rechten aan de universiteit van Antwerpen.
 
Zoë en Gill hebben hun stage aangevat aan de balie van Antwerpen en versterken als advocaat-stagiair de cel familierecht.
 
Wij verwelkomen hen in het Reyns Advocaten Team en wensen hen een geweldige start van een bloeiende carrière toe!


 

   Het herroepingsrecht van de consument: de verscholen adder voor de beheerder achter de webshop

 

Online shoppen zit in de lift, zo getuigen de vele webshops die de aandacht trekken van een resem internetgebruikers onder wie ook de consument. Aangezien consumenten aankopen bij een webshop gelden er strenge informatieverplichtingen waar men, als webshop, aan dient te voldoen. Ook de wetgever was zich hier van bewust en heeft daarom voorzien in een modelformulier in bijlage 2 van het Wetboek van Economisch Recht. De webshop kan dit invullen en zo voldoen aan zijn verplichtingen.

Naast de verplichte vermelding van elementen zoals de identiteit van de onderneming achter de webshop, de kenmerken van het product en de prijs, bevat het modelformulier ook informatie voor de consument aangaande het recht op herroeping op het online-niveau. Een herroepingsrecht bestaat immers bij een verkoop op afstand, waaronder ook een online-aankoop wordt begrepen, waarbij de consument niet de mogelijkheid heeft om het product uitvoerig te inspecteren voor de aankoop ervan.

Zulk herroepingsrecht bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de consument of een door de consument aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit neemt. Een webshop dient echter niet enkel gevolg te geven aan een verzoek van herroeping in hoofde van de consument, doch dient de consument ook van dit recht en de bijhorende termijnen vóór het sluiten van de overeenkomst te informeren.

Indien de webshop nalaat om bovenstaande informatie (tijdig) te verschaffen, wordt de termijn tot herroeping verlengd met maximaal 12 maanden. Het spreekt voor zich dat zulke extreme verlenging veel onzekerheid met zich meebrengt:  de overeenkomst kan dan immers steeds herroepen worden.

Dit is niet de enige onzekerheid waar een onderneming mee te kampen krijgt. De consument staat normaliter enkel in voor de directe kosten van terugzending van het goed, tenzij de onderneming dit op zich neemt. Er mag dan ook geen compenserende vergoeding voor gebruik worden gevorderd door de onderneming, tenzij de consument het goed op een manier heeft gebruikt die verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en functionaliteit van het goed te inspecteren. Bij wijze van voorbeeld mag een kledingstuk dus wel gedragen zijn, maar mag het anderzijds niet stuk zijn.

Het voorgaande modelformulier zorgt voor zekerheid in hoofde van de onderneming achter de webshop: hierin wordt immers alle verplichte informatie op een duidelijke manier opgesomd. De webshop is zo in overeenstemming met het vigerende consumentenrecht, waardoor er geen kans meer is om sancties in dit verband op te lopen.


 


 

Het gevaar van sociale media bij echtscheiding

8-jessica-bonneux.jpg
 

De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is.
 
Niettegenstaande deze ontwrichting het gemakkelijkst te bewijzen is door het feit dat partijen reeds gedurende een bepaalde periode gescheiden leven – denk hierbij aan de adreswijziging – kan de ontwrichting van het huwelijk ook op andere manieren worden aangetoond waardoor de echtscheiding op een (nog) snellere manier kan worden bekomen.
 
De wetgever heeft deze mogelijkheid willen bieden voor de gevallen waarin het onredelijk zou zijn om de termijnen van feitelijke scheiding af te wachten, zoals bijvoorbeeld in het kader van geweld of overspel binnen het huwelijk.
 
Het bewijs inzake overspel, dan wel geweld, kan met alle wettelijke middelen worden geleverd. Vooral in het kader van overspel, kan de huidige technologie – en in het bijzonder de sociale media – een grote rol spelen.
 
Vaak wordt al eens vergeten dat online profielen – waaronder bijvoorbeeld Facebook – openbaar zijn en aldus door iedereen kunnen worden geraadpleegd, waaronder de toekomstige ex-partner, maar ook door de raadslieden van de significant other.
 
Zo oordeelde de Familierechtbank van Dendermonde in een recent vonnis als volgt:
 
“Niettegenstaande eiseres aanvoert dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is wegens het gedrag van verweerder, namelijk wegens diens overmatig drankgebruik en agressiviteit, (…), blijft zij in gebreke het bewijs van haar beweringen te leveren.
 
Verweerder daarentegen meent bewijzen aangaande het overspel van eiseres te kunnen vinden in de printscreens van de Facebookpagina’s van eiseres en van de heer… (…)
 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat eiseres er sedert eind september/begin oktober 2016 een affectieve relatie met de heer … op nahoudt.” 
 
Daarnaast kan – onder bepaalde voorwaarden – ook gebruik worden gemaakt van screenshotsvan het sms-verkeer van de partner aan een nieuwe liefde, alsook van mail-verkeer dat men heeft teruggevonden. Echtgenoten hebben immers een zeker recht op nieuwsgierigheid zodat zij de mogelijkheid krijgen om na te gaan of hun partner het wel zo nauw neemt met de huwelijkse plichten.
 
Het aantonen van geweld of overspel kan niet alleen een loutere morele genoegdoening bieden aan het slachtoffer van partnergeweld of aan de bedrogene, maar kan eveneens zijn invloed hebben op een vordering tot betaling van een onderhoudsbijdrage.
 
Indien de Familierechtbank van oordeel is dat er inderdaad sprake is van geweld of overspel in hoofde van de echtgenoot dewelke een onderhoudsbijdrage vordert, kan dit verzoek immers worden afgewezen op basis van de exceptie van de zware fout.