Nieuwsbrief juni 2018/2

mei.jpg
 
 

 

Hervorming wet op het appartementsrecht goedgekeurd

 

 
 
 
 

Op de plenaire vergadering van de Kamer d.d. 07/06/2018 werd het wetsontwerp d.d. 05/02/2018 inzake de (lang verwachte) hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd.

Doelstelling van het wetsvoorstel was om de werking van de vereniging van mede-eigenaars te flexibiliseren, te moderniseren en te optimaliseren. Gelet op het feit dat België een kleine 200.000 appartementsgebouwen (+- 1.000.000,00 appartementskavels) telt, hoeft het geen betoog dat deze wetswijziging van groot belang is.


 

De 15 goedgekeurde artikels uit vermeld wetsontwerp brengen inderdaad belangrijke gevolgen met zich mee.

In onderhavig artikel treft u een samenvatting (niet-exhaustief) van de voornaamste wijzigingen:

 • de wet biedt individuele mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren, onder bepaalde voorwaarden, een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, op het vlak van energie, water of telecommunicatie;
 • de individuele mede-eigenaar krijgt de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen, wijzigingen aan de statuten aan te brengen;
 • verduidelijkingen met betrekking tot het werkkapitaal en het reservekapitaal (bv. verplicht twee afzonderlijke rekeningen gebruiken, verplicht minimum reservekapitaal, …);
 • wettelijke verankering van het principe dat de mede-eigenaar zich mag laten bijstaan door een persoon naar keuze tijdens de algemene vergadering;
 • bij gebreke aan een syndicus, kan de raad van mede-eigendom, of bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste 1/5de van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen;
 • invoering van het principe “de gebruiker betaalt”. Enkel diegene die bijdraagt in de gemeenschappelijke lasten mag effectief meestemmen over beslissingen aangaande de gemene delen;
 • flexibelere stempercentages:
  • bv. 2/3de meerderheid i.p.v. 3/4de meerderheid
  • bv. 3/4de meerderheid bij beslissing over de afbraak en de heropbouw van het gebouw indien de veiligheid of hygiëne van het gebouw in het gedrang is, en/of buitensporige kosten met zich mee zou brengen
  • bv. de mogelijkheid om, wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft, doch dat niet alle mede-eigenaars aanwezig zijn op de algemene vergadering, een tweede algemene vergadering te organiseren, waarin de betrokken beslissing met een eenparigheid van stemmen van alle aanwezige mede-eigenaars kan worden genomen
 • verduidelijkingen met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst tussen de vereniging van mede-eigenaars en de syndicus (de overeenkomst moet uitdrukkelijk alle prestaties van de syndicus vermelden; een niet vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding);
 • wettelijke maatregelen die de invordering van de bijdragen in de gemeenschappelijke lasten dienen te vergemakkelijken (bv. automatische bevoegdheid voor de syndicus om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen te nemen, voorrecht voor de vereniging van mede-eigenaars, en hoofdelijkheid tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar van en kavel);
 • minder verplichte bepalingen die in de statuten dienen te worden opgenomen, hetgeen tot gevolg heeft dat het reglement van inwendige orde aan belang wint.

****

De aandachtige lezer zal begrepen hebben dat de wijzigingen van ingrijpende aard zijn. De syndicus krijgt bovendien de verplichting om het reglement van inwendige orde aan te passen indien de toepasselijke wettelijke regels wijzigen, zonder dat hij hiervoor een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering nodig heeft.

Gelet op de wijzigingen dient er tevens aandacht te worden geschonken aan de revisie van de dienstverleningsovereenkomst tussen syndicus en de vereniging van mede-eigenaars.

Bijstand door een gespecialiseerd jurist is dus zeker geen overbodige luxe. Contacteer ons kantoor voor meer informatie.