Nieuwsbrief juni 2016

helloquence-51716-unsplash.jpg

Potpourri I: nieuwe invorderingsprocedure voor niet betaalde facturen in werking vanaf 3 juli e.k.!

Ondernemers, spits de oren !

REYNS ADVOCATEN heeft reeds jaren een ijzersterke reputatie in de invordering van openstaande facturen, zowel bij ondernemingen (“B2B”) als bij particulieren (“B2C”). Niet betaald worden is helaas op heden nog steeds de achillespees van vele ondernemingen en bron van vele faillissementen.

Zoals reeds terloops vermeld werd in één van onze voorgaande periodieke nieuwsbrievenheeft de zogenaamde 1ste ‘Potpourri’-wet een nieuwe buitengerechtelijke procedure tot ‘invordering van onbetwiste schuldvorderingen’ in B2B – context ingevoerd. De nieuwe regels zijn dus enkel van toepassing tussen ondernemingen.

Van belang is dat het gebruik van deze nieuwe procedure wel niet verplicht is. Invorderingen zullen aldus ook na de inwerkingtreding van de nieuwe procedure nog steeds op de oude gekende wijze, via een dagvaarding, onmiddellijk voor de rechtbank kunnen worden gebracht.

De nieuwe procedure treedt in werking op 3 juli e.k.zodat wij onze belofte nakomen en U een eerste zicht laten op Uw juridische positie. Wij willen een eerste antwoord geven op volgende twee vragen :

  • wat te doen met onbetaalde facturen (A/) en
  • wat te doen wanneer U ten onrechte een aanmaning tot betalen ontvangt (B/)?

Vooraleer verder te gaan wijzen wij wel nog op het feit dat aan het Grondwettelijk Hof door diverse eisers gevraagd is om deze nieuwe wet te vernietigen. REYNS ADVOCATEN volgt dit debat voor U op de voet en zal U te gepasten tijde het resultaat van die belangrijke procedures meedelen … . 

A/ U bent schuldeiser :

U heeft het ongetwijfeld al meegemaakt : een onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaat (het bedrag is gekend) en opeisbaar is (vervaldatum verstreken), m.a.w. een ongeprotesteerde factuur die maar niet betaald geraakt, ondanks Uw herhaalde telefoontjes aan de professionele debiteur en eventueel diens tot vervelens toe geuite betalingsbeloften waar maar niets van in huis komt … .

In dit geval is de nieuwe procedure van toepassing !

De eerste stap bestaat erin dat U de onbetaalde factuur overhandigt aan Uw advocaat die zal controleren of er aan de wettelijke voorwaarden voor de opstart van de nieuwe procedure voldaan is.

Van zodra er dus een protest op de factuur voorligt – hoe banaal dit protest ook moge zijn - is er geen sprake meer van een onbetwiste schuld en kan de procedure niet gevoerd worden. Uw advocaat zal gebruik maken van de gekende bestaande procedure die erin bestaat de debiteur rechtstreeks te dagvaarden voor de rechtbank. Is aan de wettelijke voorwaarden wél voldaan, dan zal Uw advocaat de nieuwe procedure opstarten.

De start van een invordering verandert dus niet. Net als vroeger geeft U de opdracht aan Uw advocaat om achter de wanbetaler aan te gaan door de onbetaalde facturen inclusief Uw algemene voorwaarden te overhandigen ‘ter invordering’. Uw advocaat zal na controle de gepaste procedure hanteren.

Let op : Indien U de gewoonte had om de onbetaalde facturen binnen te brengen bij een gerechtsdeurwaarderskantoor, dan verandert er wel het één en ander. De nieuwe regels schrijven immers voor dat enkel en alleen een advocaat de nieuwe procedure in werking kan stellen !

Daaropvolgend richt Uw advocaat een verzoek aan een gerechtsdeurwaarder die op zijn beurt een “aanmaning tot betalen” aan de wanbetaler zal betekenen. Bij deze aanmaning tot betalen dienen de bewijsstukken, alsook een blanco antwoordformulier gevoegd worden. De wanbetaler wordt op die manier aangemaand om “binnen de maand”al wat verschuldigd is (factuurhoofsom, de BTW, interesten, schadebeding, kosten) te betalen.

Tip : U heeft er dus belang bij om (nog) sneller met Uw onbetaalde facturen naar Uw advocaat te stappen. De nieuwe regels zadelen U immers sowieso op met een extra wettelijke termijn van één maand die aan de wanbetaler wordt gegund … . Wees dus spaarzaam met het al te lang gunnen van betalingsgemak aan Uw professionele schuldenaren en handel snel(ler) ! De wetgever geeft de wanbetalers immers helaas nog wat extra tijd .

Indien de factuur (en alles wat erbij komt) effectief wordt betaald na betekening van de aanmaning tot betalen stopt de procedure daar al. U mag tevreden zijn. De door U voorgeschoten kosten worden allemaal gedragen door de wanbetaler.

Indien de wanbetaler echter tijdig en schriftelijk, tegen ontvangstbewijs, gebruik maakt van het hem bij de aanmaning tot betalen overhandigde antwoordformulier dan belandt U in een navolgende fase van de procedure :

  • Ofwel verzoekt de wanbetaler U middels het antwoordformulier om betalingsgemak, in dat geval wordt de procedure geschorst mits U tot een akkoord komt en de wanbetaler uiteraard stelselmatig en volgens de gemaakte afspraken blijft afbetalen. Na integrale afbetaling neemt de procedure aldus een einde.
  • Ofwel geeft de wanbetaler de redenen te kennen waarom hij de schuldvordering betwist (een pro-forma betwisting volstaat volgens de Wetgever echter niet!), in welk geval de procedure wordt beëindigd, onverminderd Uw recht om de factuur voor de rechtbank in te vorderen. M.a.w. op het moment dat de wanbetaler betwist, dan kan/moet U zich alsnog tot de rechtbank wenden door een dagvaarding in betaling aan de wanbetaler te laten betekenen. De buitengerechtelijke procedure neemt een einde en de gerechtelijke invorderingsprocedure gaat van start op de gekende wijze.
  • Vaak zal de wanbetaler niet betalen en evenmin tijdig én volgens de wettelijk voorgeschreven vormen reageren op de aanmaning tot betaling, of kan U niet akkoord gaan met het eventuele voorstel van afbetaling uitgaande van de wanbetaler of de wanbetaler komt de afgesproken afbetalingsregeling niet (meer) na.

In voorkomende gevallen en meer bepaald na één maand en nog eens extra 8 dagen te rekenen vanaf de aanmaning tot betalen zal de gerechtsdeurwaarder een zogenaamd “proces-verbaal van niet-betwisting” kunnen opstellen.

Aan de hand van een dergelijk uitvoerbaar verklaard “proces-verbaal van niet-betwisting” kan U Uw schuldvordering verder invorderen, bijvoorbeeld door een beslag te leggen op de roerende en onroerende goederen van de wanbetaler, op diens rekeningen, etc. .

Samenvattend : Het is niet omdat de rechtbank niet meer automatisch tussenkomt dat het er onder de nieuwe regeling efficiënter en gemakkelijker op wordt. Raadpleeg Uw advocaat beter vroeg(er) dan laat om deze procedure voor U vlekkeloos op te starten en af te werken. Betaald worden is in iedere professionele agenda punt één op de ‘to do – list’en vereist tussenkomst van professionelen teneinde zo spoedig mogelijk tot een succesvol resultaat te komen.

B/ U ontvangt een ‘aanmaning tot betalen’ en een ‘proces-verbaal van niet-betwisting’ waar U het oneens mee bent :

De nieuwe procedure houdt dus het gevaar in dat U sneller dan U denkt met een gerechtsdeurwaarder geconfronteerd wordt die beslag komt leggen op Uw eigendom. Dit is uiteraard bijzonder vervelend wanneer U gerechtigd bent om de factuur te protesteren.

Alles begint met een goede administratieve opvolging. Indien U niet akkoord bent met de geleverde goederen en/of de diensten dan moet U dit (best nog vóór ontvangst van de factuur) tijdig, schriftelijk en op omstandige wijze ter kennis geven aan de leverancier. M.a.w. protesteer steeds stipt hetgeen (diensten, leveringen, facturen, brieven, …) waarmee U niet instemt ! Goed begonnen is half gewonnen … . Dit basisprincipe werd reeds herhaaldelijk in onze voorgaande nieuwsbrieven herhaald.

Indien U ondanks Uw aantoonbaar protest toch nog een ‘aanmaning tot betalen’ ontvangt van een gerechtsdeurwaarder, dan moet U volgens de nieuwe regels gebruik maken van het antwoordformulier dat daarbij is gevoegd en U moet dit binnen de maand tegen ontvangstbewijs overmaken aan de gerechtsdeurwaarder van wie U de ‘aanmaning tot betaling heeft betekend gekregen én bij voorkeur meteen ook aan de schuldeiser in kwestie én aan diens advocaat. U geeft daarop uiteraard Uw gegronde redenen van betwisting aan, en voegt daarbij een kopie van Uw eventueel eerder geformuleerde protest(en). Onthoud dat de gerechtsdeurwaarder geen enkele beoordelingsmacht heeft over Uw betwisting, hij kan m.a.w. niet zelf voor rechter spelen en Uw betwisting zomaar naast zich neerleggen !

Als U op die manier te werk gaat is de onmiddellijke dreiging van uitvoerend beslag en andere nare perikelen in principe alvast tijdelijk geneutraliseerd. Het is aan de schuldeiser om vervolgens naar de rechtbank te stappen om het geschil, na een tegensprekelijk debat waarin U Uw rechten voluit kunt laten gelden, te laten beslechten door een onpartijdige en onafhankelijke rechter.

Tip : Maak na ontvangst van een onterechte ‘aanmaning tot betalen’ deze ONMIDDELLIJK over aan Uw advocaat. Hij zal U begeleiden en al het nodige doen ter vrijwaring van Uw rechten door de onterechte invordering te blokkeren en de gerechtsdeurwaarder af te stoppen.

Het is echter niet ondenkbaar dat een schuldeiser via zijn gerechtsdeurwaarder geen rekening houdt met het antwoordformulier en Uw redenen van protest naast zich neerlegt en er toch een ‘proces-verbaal van niet-betwisting’ wordt opgemaakt. Ook is het mogelijk dat U bijvoorbeeld ingevolge jaarlijkse vakantie of ingevolge administratieve onachtzaamheid, wat eenieder kan overkomen, geen oog heeft gehad voor de aanmaning tot betalen en de termijn van één maand om Uw redenen van betwisting ter kennis te geven reeds gepasseerd is. Vele redenen waarom het kan mislopen zijn denkbaar.

Dan ligt de bal in Uw kamp ! U moet dan immers op eigen initiatief een procedure opstarten voor de bevoegde rechtbank. Daarmee is de eventueel reeds lopende uitvoering van het onterecht uitgevaardigde proces-verbaal van niet-betwisting alvast geschorst in afwachting van een vonnis.

Tip : Raadpleeg hiervoor ook weer onverwijld Uw advocaat voor raad en bijstand.

Besluit : De nieuwe invorderingsprocedure heeft tot doel de rechtbanken te ontlasten en een debiteur sneller en goedkoper tot betaling te kunnen dwingen. Het eerste doel zal ongetwijfeld worden gehaald. Of een debiteur ook sneller tot betaling kan worden gedwongen, dient te worden afgewacht. In ieder geval blijven wij tevens de andere middelen hanteren, die ons kantoor reeds lang kenmerken ; zo zal een bewarend beslag op rekening of een dagvaarding in faling steeds worden overwogen, zo hiertoe aanleiding bestaat. De stelregel is en blijft immers dat : “wie het hardste roept, zijn centen krijgt”.