Nieuwsbrief december 2017

blake-wheeler-233622-unsplash.jpg

De nieuwe Pandwet van kracht op 01/01/2018

In de Pandwet van 11 juli 2013 werd een grondige hervorming voorzien van een heel aantal belangrijke zekerheidsmechanismen, zoals daar zijn het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Na een aantal wetswijzigingen - en een lange wachtperiode - gaat deze wet behoudens tegenbericht eindelijk van kracht op 01/01/2018. Voormelde zekerheidsmechanismen hebben als doel om de positie van een schuldeiser aanzienlijk te versterken jegens zijn schuldenaar.

Een eerste wijziging is de verruiming van het toepassingsgebied van het eigendomsvoorbehoud. Door de nieuwe Pandwet kan een eigendomsvoorbehoud nu niet alleen bedongen worden in koop-verkoopovereenkomsten, maar ook in andere overeenkomsten (o.a. aannemingsovereenkomsten, lastgevingsovereenkomsten, enz …) Ook de toepassingsmogelijkheden van het pandrecht, dit is een waarborg die door de schuldenaar wordt verleend aan de schuldeiser bij de niet-naleving van zijn hoofdverbintenis, worden aanzienlijk verruimd. Vanaf 01/01/2018 zal het onder meer mogelijk zijn voor een schuldenaar om een pandrecht te verlenen aan zijn schuldeiser zonder dat hij het goed effectief aan hem ter beschikking dient te stellen (= bezitloos pandrecht).

Een andere belangrijke openbaring is de totstandkoming van een Nationaal Pandregister waarin de schuldeiser de kans krijgt om een in zijn voordeel bedongen pandrecht of eigendomsvoorbehoud online te registreren, zodat dit onder meer tegenstelbaar wordt tegen derden. Ook de vernieuwing, wijziging, verwijdering, rangafstand en overdracht van dergelijke rechten zal via dit (betalend) platform moeten verlopen. Voormeld platform zal in principe door eenieder kunnen geraadpleegd worden. Om het recht op privacy te waarborgen, werden er door de wetgever een heel aantal barrières ingesteld, om het oneigenlijk gebruik te beperken, bv. retributie bij consultatie, sancties bij commercieel gebruik, …

Als schuldeiser zal het nu des te meer belangrijk zijn dat u bij de contractsluiting – bv. via uw algemene voorwaarden - aandacht verleent aan het bestaan van deze zeer nuttige zekerheidsmechanismes. Evenwel, om als schuldeiser optimaal te kunnen genieten van deze verruimde zekerheidsmogelijkheden, zal u het pandrecht en/of het eigendomsvoorbehoud dienen in te schrijven in het Nationaal Pandregister.

Wij bieden bijstand met betrekking tot de concrete werking van dit nieuw Pandregister, evenals advies aangaande de precieze toepassingsmogelijkheden van deze verruimde zekerheidsmechanismen.


Uit de praktijk: toepasbaar recht en bevoegde Rechtbank in grensoverschrijdende geschillen

Wanneer u als Belgische handelaar contracteert met een handelaar gevestigd in een ander Europees land, dient u bij de contractsluiting zaken zoals het toe te passen recht en de bevoegde Rechtbank niet uit het oog te verliezen. Het Europees recht biedt u namelijk de mogelijkheid om dienaangaande op voorhand duidelijke afspraken te maken, wanneer zich tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst een geschil zou voordoen tussen partijen.

Bij gebreke aan voorafgaandelijke afspraken zal u moeten terugvallen op de algemene en bijzondere regels voorzien in diverse Europese Verordeningen waaronder de Brussel I bis Verordening en de Rome I Verordening.

Wanneer deze regels worden toegepast op uw concreet geschil is het bv. goed mogelijk dat het geschil door de Belgische Rechtbank beslecht zal moeten worden, doch onder toepassing van vreemd recht. Het is even goed mogelijk dat het geschil uitgevochten zal moeten worden voor een Rechtbank uit een vreemd land, onder toepassing van Belgisch en/of vreemd recht. Dit zal uw positie, zowel op praktisch als financieel vlak, er niet op vergemakkelijken. De tip is duidelijk: voorzie duidelijke clausules bij de contractsluiting, zodat u wanneer nodig uw dossier aan uw gebruikelijk raadsman kunt overmaken, en niet voor onaangename verassingen zult staan.


Wist-je-datjes

  • Indien u als koper na de aankoop van een bepaald goed geconfronteerd wordt met een verborgen gebrek, heeft u de plicht om de verkoper na deze constatatie binnen korte termijn te dagvaarden voor de bevoegde Rechtbank. Doet u dit niet, verzaakt u definitief aan uw verhaalsmogelijkheden jegens de verkoper. Dit is een bijzondere verjaringstermijn die afwijkt van de normale verjaringstermijnen. Dura lex, sed lex!
  • Wanneer u contracteert met twee of meer personen die zich verbinden tot de nakoming van één en dezelfde verbintenis, kan u best in de overeenkomst voorzien dat alle partijen hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot nakoming van deze verbintenis. Bij dergelijke gehoudenheid kan u namelijk bij iedere schuldenaar afzonderlijk integrale nakoming eisen van de na te komen verbintenis, zonder dat u alle schuldenaren tegelijkertijd dient aan te spreken.