Nieuwsbrief december 2016

rawpixel-com-552390-unsplash.jpg

Aanvaarding van zichtbare gebreken tussen handelaars

Na het sluiten van een koopovereenkomst heeft de verkoper de verplichting om de verkochte zaak te leveren. Dit is een evidentie op zich.

Het geleverde goed dient vooreerst overeen te komen met hetgeen werd omschreven in de overeenkomst. Indien het geleverde goed niet overeenstemt met wat u heeft gekocht, dan spreekt men van een niet-conforme levering. U bestelde een blauwe auto van een bepaald type en krijgt een gele toegeleverd. Dan moet u onmiddellijk reclameren en conforme levering eisen.

Stel, u krijgt wel de door u bestelde blauwe auto van het juiste type geleverd, dan mag die uiteraard ook niet behept zijn met zichtbare en/of verborgen gebreken.

Wanneer een verkoper de verkochte zaak levert, dient de koper de zaak nauwkeurig te onderzoeken om na te gaan of deze niet behept is met een zichtbaar gebrek. Een zichtbaar gebrek is dat gebrek dat door een normaal en voorzichtig persoon moet worden opgemerkt tijdens een “normaal” onderzoek.

Wordt de levering aanvaard, dan gaat men er ofwel van uit dat de zaak bij levering geen zichtbare gebreken vertoonde, minstens dat deze zichtbare gebreken werden aanvaard door de koper. De aanvaarding van de leveringsverbintenis door de koper is bijgevolg van cruciaal belang, daar de verkoper na aanvaarding niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor zichtbare gebreken. De aanvaarding van de levering kan expliciet of stilzwijgend gebeuren, afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Wanneer bv. de verkochte zaak fysiek werd afgegeven aan de koper of door deze werd afgehaald bij de verkoper, en er werd geen voorbehoud gemaakt, dan gaat men er in principe van uit dat de levering werd aanvaard. Verkeert men daarentegen tijdens de levering in de onmogelijk om de zaak te onderzoeken (bv. men is afwezig), dan dient het zichtbaar gebrek binnen de kortste keren na levering schriftelijk te worden gemeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan men er van zal uitgaan dat de levering werd aanvaard. Zo kan het ook zijn dat de aanvaarding in de algemene voorwaarden van de verkoper geregeld wordt (bv. alle zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard, indien er binnen de 3 dagen na levering geen klacht per aangetekend schrijven wordt verstuurd).

In de rechtspraak houdt men streng vast aan bovenvermeld principe, zeker in de contractuele relatie tussen twee handelaars (B2B). Zo heeft de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen dit principe op 16/11/2016 nogmaals bevestigd in een geschil tussen twee handelaars van tweedehandse voertuigen met betrekking tot de verkoop van een tweedehands voertuig. De koper had de wagen ter plaatse bij de verkoper opgehaald. De leveringsbon werd bovendien door de koper zonder voorbehoud ondertekend. Een week later stuurde de koper plots een email naar de verkoper met een waslijst aan zichtbare gebreken (bv. barst in de voorruit, beschadigd interieur, krassen op de velgen, enz. …). De koper eiste een fikse schadevergoeding. De verkoper weigerde deze claim in te willigen. De verkoper was van oordeel dat de levering was aanvaard, daar de leveringsbon zonder voorbehoud was ondertekend. De verkoper argumenteerde dienvolgens dat hij niet meer kon worden aangesproken voor de beweerde gebreken, aangezien deze allen van zichtbare aard waren.  De Rechtbank bevestigde het standpunt van de verkoper. De email van de koper was laattijdig.

Wees dus bijzonder aandachtig wanneer uw koopwaar geleverd wordt. Is de zaak beschadigd, kruip dan meteen in uw pen!

HandelsrechtJelle Inghels