Nieuwsbrief april 2018

nieuwsbrief1.png

Vernieuwing website en huisstijl

Momenteel zijn wij druk in de weer om de laatste hand te leggen aan een gloednieuwe Reyns Advocaten website.Deze zal op 02 mei 2018 online gaan! Gelet op de voortdurende groei en schaalvergroting van het kantoor was het ook niet meer dan logisch dat onze huisstijl werd vernieuwd. Het is dus de laatste keer dat u de nieuwsbrief in deze lay-out zult ontvangen. Bij deze krijgt u reeds in sneak preview ons nieuw logo te zien.  Bovendien hebben wij nog een verrassing voor U in petto. Het aftellen is begonnen...


Nieuw Vlaams woningdecreet, inwerkingtreding op 01 september 2018

Ingevolge de 6de staatshervorming werd de bevoegdheid inzake (woning)huurwetgeving overgedragen aan de Gewesten. Bijgevolg zal de huurwetgeving per Gewest verschillend zijn.

Inmiddels heeft het Vlaams Gewest de Woninghuurwet reeds grondig herzien. Medio 2017 werd een voorontwerp van het Decreet “houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan” goedgekeurd. Dit decreet vervangt niet alleen de huidige wetgeving inzake woninghuur, maar bevat ook bepalingen aangaande overige huurregimes, o.a. voor studentenhuisvesting, de huur van tijdelijke woningen en vakantiewoningen, enz. …

Door middel van de wijzigingen tracht het Vlaams Gewest tegemoet te komen aan verschillende doelstellingen: een stabiel, duurzaam en evenwichtig decretaal kader, woonzekerheid m.b.t. de gezinswoning, het garanderen van een behoorlijk rendement voor de verhuurder, het voorzien van een minimale woningkwaliteit, de toegang tot de private huurmarkt bevorderen, en de transparantie en de kenbaarheid van het woninghuurrecht bewaken.

Hieronder informeren wij u alvast omtrent enkele belangrijke wijzigingen:

  • Huurwaarborg: de maximale huurwaarborg wordt opgetrokken van twee tot drie maanden. Deze regel geldt niet voor studentenhuisvesting.
  • Opzeggingsmogelijkheden: overeenkomsten van korte duur (minder dan 9 jaar) kunnen op ieder ogenblik door de huurder beëindigd worden, mits een opzegtermijn van drie maanden.
  • Medehuur of co-housing: de opzegmogelijkheden voor de huurders worden versoepeld. Indien één van de huurders wenst op te zeggen, zal dit mogelijk zijn, zolang de huurder een nieuwe huurder kan voorstellen die goedgekeurd wordt door de verhuurder. De weigeringsmogelijkheden m.b.t. nieuwe huurder zijn eerder beperkt. De Rechtbank kan controle voeren over de weigeringsmotieven.
  • Kosten en lasten: de Vlaamse regering zal een lijst opmaken die zal dienen als richtlijn bij het bepalen van welke kosten en lasten door de huurder of de verhuurder gedragen dienen te worden.
  • Opvragen van persoonlijke informatie van kandidaat-huurders: de nieuwe regelgeving vermeldt expliciet dat de verhuurder slechts de informatie mag opvragen van de kandidaat-huurder die strikt noodzakelijk is om na te gaan of de kandidaat zijn huurdersverplichtingen zal kunnen voldoen.

De inwerkingtreding is voorzien voor 01 september 2018. In afwachting adviseren wij u om tegen dan uw modelovereenkomsten aan te passen aan de nieuwe regelgeving. U kan bij ons terecht voor advies in deze materie.

Hou alvast onze nieuwsbrief in de gaten, want in de komende maanden organiseren wij opnieuw ontbijtsessies om het nieuwe woninghuurrecht toe te lichten.


Nieuwe opzegtermijn arbeidsovereenkomsten vanaf 01 mei 2018

Vanaf 01 mei wijzigen de opzegtermijnen voor werknemers die minder dan 6 maanden bij de werkgever tewerkgesteld zijn. Werknemers die minder dan 3 maanden anciënniteit hebben zullen gerechtigd zijn op een opzegtermijn van twee weken, i.p.v. één week. Werknemers die tussen drie en zes maanden anciënniteit hebben opgebouwd, hebben recht op een opzegtermijn van 4 weken.

Indien uw arbeidsreglement de duur van de opzeggingstermijnen vermeldt, geven wij u als tip mee dat het arbeidsreglement aangepast moet worden tegen 1 mei 2018. Aangezien deze wijziging enkel informatief is, dient de specifieke procedure inzake wijziging van arbeidsreglement niet gevolgd te worden. Het volstaat dat elke werknemer een afschrift van het gewijzigde arbeidsreglement ontvangt. Voor de bewijsvoering raden wij u aan dat u de werknemer minstens een ontvangstbewijs laat ondertekenen. Bovendien dient u binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding van het gewijzigde reglement, een afschrift te verzenden aan de Sociale inspectiedienst Toezicht op de sociale wetten.


GDPR

Dezer dagen is GDPR een hot item binnen het ondernemerslandschap. Ondernemers dienen compliant te zijn uiterlijk 25 mei 2018.

Op 29 en 30 maart 2018 heeft Reyns Advocaten twee ochtendseminaries georganiseerd inzake GDPR. Ondernemers kregen handige tips mee om zich in orde te stellen met de wettelijke verplichtingen. Wij danken de talrijke aanwezigen voor hun aandacht en positieve feedback!

Voor zij die niet aanwezig waren, informeren wij u dat verschillende kantoorgenoten (mr. Nils Verschaeren, mr. Alexandre Bastenier, mr. Tom Cielen en mr. Roeland Vanstaen) een GDPR-cel hebben gevormd. Opzet is om het cliënteel omstandig te kunnen adviseren over de rechten en verplichtingen die in de nabije toekomst van kracht zullen zijn. Ons kantoor heeft een resem aan modelovereenkomsten (bv. verwerkingsovereenkomsten), privacy-verklaringen (bv. ten opzichte van personeel), disclaimer, enz. …  opgesteld, die wij aan democratische prijzen op maat van de cliënt kunnen aanpassen.