Nieuwsbrief November 2018

Reyns Advocaten blijft groeien!

Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar mochten wij twee nieuwe advocaten-stagiairs verwelkomen. We stellen ze kort aan u voor.

Mr. Zoë Dilliën studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de universiteit van Antwerpen waar zij zich gedurende haar masteropleiding specialiseerde in het familierecht en sociaal recht.

Mr. Gill Van Buggenhout ontwikkelde tijdens haar bachelor al snel een interesse in burgerlijk recht. In 2018 schreef zij haar scriptie over de wenselijkheid van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn.

Read More
Nieuwsbrief september 2018

Op 01 januari 2019 zal de nieuwe wet op de mede-eigendom (eindelijk) van kracht worden.  Het appartementsrecht wint steeds meer aan belang. Nooit waren er zoveel appartementskavels, en deze trend zal door de vergrijzing en de bevolkingstoename in de toekomst zeker niet wijzigen.

Dit gegeven is de wetgever ook niet ontgaan. Met de nieuwe wet op de gedwongen mede-eigendom heeft de wetgever een flexibeler en efficiënter instrument trachten te creëren, ten einde de werking van het appartementsrecht aan te passen aan de noden van vandaag.

Read More
Nieuwsbrief augustus 2018

Bye Bye WCO, welcome GREO ! Omgaan met ondernemingen in moeilijkheden 3.0

In de pers duikt af en toe nog de notie “Gerechtelijk akkoord” op. Ook in de volksmond wordt nog vaak deze achterhaalde terminologie gebruikt wanneer men het heeft over een onderneming in moeilijkheden die “bescherming gezocht heeft tegen haar schuldeisers”.
 
Van het “Gerechtelijk akkoord” is al geen sprake meer sedert september 2009, met name sedert de invoering van de Wet Continuïteit Ondernemingen  (‘WCO’). De vaak verguisde WCO rondde echter de kaap van de 10 levensjaren net niet. Met de invoering van een nieuw Boek XX in het lijvige Wetboek Economisch Recht (‘WER’) werd de WCO per 1 mei 2018 immers opgeheven.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018/2

Hervorming wet op het appartementsrecht goedgekeurd

Op de plenaire vergadering van de Kamer d.d. 07/06/2018 werd het wetsontwerp d.d. 05/02/2018 inzake de (lang verwachte) hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd.

Doelstelling van het wetsvoorstel was om de werking van de vereniging van mede-eigenaars te flexibiliseren, te moderniseren en te optimaliseren. Gelet op het feit dat België een kleine 200.000 appartementsgebouwen (+- 1.000.000,00 appartementskavels) telt, hoeft het geen betoog dat deze wetswijziging van groot belang is.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018

Een volgende horde richting een nieuwe vennootschapswetgeving is genomen

Vrijdag 25 mei ontving ons kantoor in de late namiddag het bericht dat  de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen’ heeft goedgekeurd.
 
Doelstelling van dit voorontwerp is het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Read More
Nieuwsbrief december 2017

In de Pandwet van 11 juli 2013 werd een grondige hervorming voorzien van een heel aantal belangrijke zekerheidsmechanismen, zoals daar zijn het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Na een aantal wetswijzigingen - en een lange wachtperiode - gaat deze wet behoudens tegenbericht eindelijk van kracht op 01/01/2018. 

Read More
Nieuwsbrief juli 2017

Maanden hebben wij toegeleefd naar het moment waarop onze beide kantoren zouden samensmelten tot één groter geheel. Een doordachte beslissing die past in het realistische groeitraject dat Reyns Advocaten sinds jaren volgt. De doelstelling daarbij is om een sterk onafhankelijk advocatenkantoor te zijn, met vestigingen in Antwerpen, Melsele en Brussel, ...

Read More
KantoorJelle Inghels
Nieuwsbrief juni 2016

REYNS ADVOCATEN heeft reeds jaren een ijzersterke reputatie in de invordering van openstaande facturen, zowel bij ondernemingen (“B2B”) als bij particulieren (“B2C”). Niet betaald worden is helaas op heden nog steeds de achillespees van vele ondernemingen en bron van vele faillissementen.

Read More
Nieuwsbrief mei 2016

Met genoegen kunnen wij U meedelen dat vanaf 1 augustus e.k. mr. Jessyca Bonneux het team van Reyns Advocaten zal vervoegen. Zij zal samen met mr. Dieter Leenders de cel Personen-en Familierecht verder uitbouwen. Jessyca heeft gedurende 5 jaar een doorgedreven praktijkervaring opgedaan in deze materies bij DDVD Advocaten te Diest. 

Read More