Nieuwsbrief augustus 2019

Verplichte opname schadebedingen in de statuten

In het vernieuwde appartementsrecht, opgenomen in de wet van 18 juni 2018 in voege sinds 1 januari 2019, werd bepaald dat schadebedingen en sancties met betrekking tot de betaling van de lasten voortaan in de statuten - meer bepaald in het onderdeel “reglement van mede-eigendom” - dient opgenomen te worden. Dit kan ofwel reeds bij oprichting van het gebouw - derhalve in de notariële akte -, ofwel achteraf, naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering, waarna de statuten vervolgens notarieel gewijzigd dienen te worden.


Read More
Nieuwsbrief mei 2019/3

Geschillenregeling in het nieuwe W.V.V. sterk verbeterd : een resume over de  “echtscheiding” tussen de aandeelhouders

Binnen het huwelijk stormt het wel al eens, maar ook tussen aandeelhouders in een vennootschap durft het wel eens te stormen. Dergelijke conflicten kunnen leiden tot zware botsingen. Niet elke botsing dient daarbij te leiden tot een blokkering van de vennootschap. Doch soms is er geen uitweg meer en kunnen de aandeelhouders niet meer samen door één deur. Om te  vermijden dat het voortbestaan van de vennootschap in het gedrang dreigt te komen, wordt er dan vaak teruggegrepen naar het laatste toevluchtsoord nl. wettelijke geschillenregeling zoals voorzien in de Belgische vennootschapswetgeving.

Read More
Nieuwsbrief mei 2019/2

Update GDPR : 1 jaar verder ..... en wat nu?

De GDPR-regelgeving is in België bijna één jaar van kracht. We herinneren ons allen nog de heisa waarmee de inwerkingtreding van voormelde regelgeving vorig jaar gepaard is gegaan. Enkele maanden lang werden we bijna dagelijks bestookt met talloze (ongewenste?) berichten vaak met tegenstrijdige inhoud.
 
Inmiddels ging er een jaar voorbij. In België lijkt het voor velen dat de GDPR na de inwerkingtreding bijna onmiddellijk in de vergetelheid is geraakt. Zo werden er bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in België tussen mei en december 2018 slechts 317 datalekken gemeld. Ten andere werden er amper 148 klachten geregistreerd. Ter illustratie, in Nederland werden er sinds mei 2018 al 11.000 klachten ingediend. Deze klachten gaven aanleiding tot fikse boetes voor diverse ondernemingen. Er wordt actief gecontroleerd op inbreuken.

Read More
Nieuwsbrief mei 2019

Veiligkopenspanje, uw juridische partner bij uitstek voor het realiseren van uw Spaanse vastgoeddroom, is present op de Second Home Expo te Antwerpen. Dé beurs bij uitstek waar u zich kan oriënteren en informeren over het aankopen van een tweede verblijf. 

Read More
Nieuwsbrief maart 2019/2

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Op 28 februari 2019 nam de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire zitting de finale tekst van het “Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen” aan. De afvoering van het ‘oude’ Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.), de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en daarmee de langverwachte modernisering van het vennootschapsrecht is zo binnenkort een feit. Het WVV treedt in werking op woensdag 1 mei 2019.

Read More
Nieuwsbrief maart 2019

“Elke dag kopen elf Belgen een woning onder de Spaanse zon”. Volgens deze krantenkop, op 14/08/2018 gepubliceerd in de Tijd, blijkt de Spaanse vastgoedmarkt voor veel Belgen nog steeds een hot item te zijn.

Net zoals vorig jaar zal Reyns Advocaten – wederom in samenwerking met onze vaste partner in Spanje (mr. Rafael FONTAN - Marbella) – een voordracht houden waarbij enkele juridische en fiscale aspecten binnen de Spaanse vastgoedmarkt zullen worden toegelicht.

Read More
Nieuwsbrief februari 2019

Vastgoed special : B.I.V. Partnership - Expertise in omgevingsrecht - Juridische publicaties - Nieuwe huurregelgeving

Real estate is en blijft booming business. Ook binnen onze cel vastgoed staat het absoluut niet stil. Het jaar 2019 wordt reeds gekenmerkt door een aantal bijzondere evoluties binnen ons kantoor. Hierover geven wij u in deze nieuwsflash graag een woordje toelichting.

Read More
Nieuwsbrief december 2018

Tempus fugit ! De tijd vliegt !

De ijskoude en regenachtige dagen van het voorjaar 2018 verdampten in het niets bij de hete zomer van 2018, terwijl de ene sportprestatie na de andere werd neergezet door onze Belgische sporters en onze Belgische teams. GDPR kwam en zorgde voor chaos in ieders mailbox. Nieuwe wetgeving werd, vaak ondoordacht en met de regelmaat van de klok, op ons los gelaten. De wereld werd er ondertussen helaas niet beter of veiliger op, niettegenstaande Trump en Kim Jong-Un BFF’s werden. En voor we het wisten was het alweer december….

Read More
Valerie Delbaere
Nieuwsbrief November 2018

Reyns Advocaten blijft groeien!

Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar mochten wij twee nieuwe advocaten-stagiairs verwelkomen. We stellen ze kort aan u voor.

Mr. Zoë Dilliën studeerde in 2018 af als Master in de Rechten aan de universiteit van Antwerpen waar zij zich gedurende haar masteropleiding specialiseerde in het familierecht en sociaal recht.

Mr. Gill Van Buggenhout ontwikkelde tijdens haar bachelor al snel een interesse in burgerlijk recht. In 2018 schreef zij haar scriptie over de wenselijkheid van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn.

Read More
Nieuwsbrief september 2018

Op 01 januari 2019 zal de nieuwe wet op de mede-eigendom (eindelijk) van kracht worden.  Het appartementsrecht wint steeds meer aan belang. Nooit waren er zoveel appartementskavels, en deze trend zal door de vergrijzing en de bevolkingstoename in de toekomst zeker niet wijzigen.

Dit gegeven is de wetgever ook niet ontgaan. Met de nieuwe wet op de gedwongen mede-eigendom heeft de wetgever een flexibeler en efficiënter instrument trachten te creëren, ten einde de werking van het appartementsrecht aan te passen aan de noden van vandaag.

Read More
Nieuwsbrief augustus 2018

Bye Bye WCO, welcome GREO ! Omgaan met ondernemingen in moeilijkheden 3.0

In de pers duikt af en toe nog de notie “Gerechtelijk akkoord” op. Ook in de volksmond wordt nog vaak deze achterhaalde terminologie gebruikt wanneer men het heeft over een onderneming in moeilijkheden die “bescherming gezocht heeft tegen haar schuldeisers”.
 
Van het “Gerechtelijk akkoord” is al geen sprake meer sedert september 2009, met name sedert de invoering van de Wet Continuïteit Ondernemingen  (‘WCO’). De vaak verguisde WCO rondde echter de kaap van de 10 levensjaren net niet. Met de invoering van een nieuw Boek XX in het lijvige Wetboek Economisch Recht (‘WER’) werd de WCO per 1 mei 2018 immers opgeheven.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018/2

Hervorming wet op het appartementsrecht goedgekeurd

Op de plenaire vergadering van de Kamer d.d. 07/06/2018 werd het wetsontwerp d.d. 05/02/2018 inzake de (lang verwachte) hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd.

Doelstelling van het wetsvoorstel was om de werking van de vereniging van mede-eigenaars te flexibiliseren, te moderniseren en te optimaliseren. Gelet op het feit dat België een kleine 200.000 appartementsgebouwen (+- 1.000.000,00 appartementskavels) telt, hoeft het geen betoog dat deze wetswijziging van groot belang is.

Read More
Nieuwsbrief juni 2018

Een volgende horde richting een nieuwe vennootschapswetgeving is genomen

Vrijdag 25 mei ontving ons kantoor in de late namiddag het bericht dat  de ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet tot invoering van het ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen’ heeft goedgekeurd.
 
Doelstelling van dit voorontwerp is het Belgisch vennootschapsrecht grondig te hervormen. De ondernemingen krijgen een modern, aangepast en efficiënt wettelijk instrument aangeboden waardoor België een aantrekkelijke en competitieve vestigingsplaats voor ondernemingen zal worden.

Read More
Nieuwsbrief december 2017

In de Pandwet van 11 juli 2013 werd een grondige hervorming voorzien van een heel aantal belangrijke zekerheidsmechanismen, zoals daar zijn het pandrecht, het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Na een aantal wetswijzigingen - en een lange wachtperiode - gaat deze wet behoudens tegenbericht eindelijk van kracht op 01/01/2018. 

Read More
Nieuwsbrief juli 2017

Maanden hebben wij toegeleefd naar het moment waarop onze beide kantoren zouden samensmelten tot één groter geheel. Een doordachte beslissing die past in het realistische groeitraject dat Reyns Advocaten sinds jaren volgt. De doelstelling daarbij is om een sterk onafhankelijk advocatenkantoor te zijn, met vestigingen in Antwerpen, Melsele en Brussel, ...

Read More
KantoorJelle Inghels